• Lees meer
 • Scholengroep GelderVeste

  Netwerk van 17 scholen in Oost-Gelderland, 2155 leerlingen Onze verbindende visie: wij bieden ons onderwijs aan vanuit een totaalconcept. Dit betekent: kinderen begrijpen waarom ze iets leren én passen dit toe in de praktijk.

  Lees meer
 • Respectvol en vanuit belangstelling

  Leerkrachten garanderen de structuur, orde en ondersteuning in het leerproces.

  Lees meer
 • Samenhang schoolontwikkeling en ontwikkelcyclus

  Uitgangspunt is dat iedere school een heldere en gedragen missie en visie heeft.

  Lees meer
 • Bedrijfsvoering

  We hechten waarde aan een goede bedrijfsvoering

  Lees meer
 • Scholengroep GelderVeste
  Scholengroep GelderVeste

  Het beste uit leerlingen halen, begint met de medewerker. Die werkt doelgericht vanuit de eigen kracht en eigen talenten en is ambitieus om zich te blijven ontwikkelen.

  Wat betekent dit voor professionals in het onderwijs?

  Kinderen en medewerkers ontwikkelen zelf een onderzoekende houding en gaan vanuit plezier en met een open houding op zoek naar onze eigen talenten en die van anderen. De professional werkt vanuit autonomie en authenticiteit en werkt met die gedachte met het kind, vanuit de omgeving van het kind en de veranderende maatschappij.

   

 • Respectvol en vanuit belangstelling
  Respectvol en vanuit belangstelling

  Leerkrachten garanderen de structuur, orde en ondersteuning in het leerproces. Ze leren kinderen respectvol en belangstellend met elkaar om te gaan en samen te leven, ongeacht afkomst of levensovertuiging. Ook besteden ze veel aandacht aan de natuur, de aarde, het milieu en duurzaamheid.

  In de organisatie wordt de planmatige aanpak van verandering, verbetering, vernieuwing in een cyclisch model opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en weer bijgesteld. Datzelfde is ook van toepassing op de medewerkers.

 • Samenhang schoolontwikkeling en ontwikkelcyclus
  Samenhang schoolontwikkeling en ontwikkelcyclus

  Uitgangspunt is dat iedere school een heldere en gedragen missie en visie heeft. Jaarlijks worden op basis daarvan met het team ambities en speerpunten geformuleerd (schooljaarplan). Iedere medewerker denkt erover na welke bijdrage hij kan leveren om deze ambities te realiseren en neemt dit mee in de gesprekken van de ontwikkelcyclus.

  Scholengroep GelderVeste voorziet in de randvoorwaarden om professionals met plezier te laten leren, werken, onderzoeken en groeien. We bieden elk van de scholen op maat richting, ruimte, permissie, protectie en (zakelijke) faciliteiten. De stichting faciliteert in het ontwikkelen van zelforganisatie binnen de scholen en beleving van vrijheid. Tegelijkertijd zien we erop toe dat scholen hun taken niet te vrijblijvend oppakken, maar echt invulling geven aan het koersplan zoals we dat met elkaar hebben ontwikkeld.

  Binnen de wettelijke kwaliteitseisen staan de eigen ambities en het realiseren ervan daarin centraal. Binnen het kwaliteitszorgsysteem van GelderVeste vormen collegiale audits een belangrijk onderdeel om de ambitie te toetsen en zich verder te ontwikkelen.

 • Bedrijfsvoering
  Bedrijfsvoering

  We hechten waarde aan een goede bedrijfsvoering. We geven daaraan op verschillende  manieren vorm.   We voeren een financieel beleid dat erop gericht is de continuïteit te borgen van onze scholen en van de organisatie als geheel. We hanteren duidelijke begrotingskaders op schoolniveau en op het niveau van de gehele organisatie. We scheppen ruimte voor investeringen in onderwijsinnovatie en personele ontwikkeling. We doordenken systematisch hoe we onze onderwijsvoorzieningen en gebouwen beter kunnen laten aansluiten bij het onderwijs op onze scholen.